Obchodní podmínky

Virtuální cyklistika                                                                                                                                                            Platné od 1. dubna 2013

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a prodejcem v internetovém obchodě Virtuální cyklistika (dále jen prodávající).
Prodejcem zboží v internetovém obchodě je Intervento s.r.o.,
Dobrá mysl 659, Hostinné 543 71, Česká republika, IČ: 287859967.


 

II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě nebo telefonicky na kontaktních číslech prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.


 

III. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH.


 

IV. Způsoby platby

Kupující z České republiky a ze Slovenskasi mohou zboží nechat zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti při převzetí zboží. Tento způsob platby patří stále na internetu bezkonkurenčně ze strany kupujících k nejoblíbenějším, protože je to nejbezpečnější způsob pro zákazníky - zákazník platí až ve chvíli, kdy fyzicky zboží obdrží. 

Kupujícím z dalších zemí nabízíme pouze formu platby předem na bankovní učet prodávajícího. Tento způsob je pro prodávajícího i Kupujícího při mezinárodním obchodním styku jednodušší a mnohem levnější. Upozornění: Při bankovním převodu peněz ze zahraničí je potřeba zvolit u bankovního poplatku parametr OUR. Jiná z nabízených možností (SHA, BEN) nezaručuje přijetí plné částky a částečné úhrady objednávek neakceptujeme.


 

V. Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je prodávající schopen vyexpedovat do tří pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků zásilkovou společností celková doba od objednávky k doručení zásilky kupujícímu nepřesáhne 5 pracovních dnů. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby zásilkové společnosti. V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží dle ujednání v potvrzené objednávce, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky. Upozornění pro kupující ze zahraničí: Počítejte s dobou dodání minimálně 10 pracovních dnů od Vaší objednávky. Peníze na náš bankovní účet dorazí přibližně za 5 pracovních dnů a dalších 5 pracovních dnů trvá odeslání balíku na Slovensko, případně do jiné země.


 

VI. Způsoby dopravy

Zboží prodávající zasílá formou paletové přepravy za pomocí dopravních služeb PPL, DHL a FOFR. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Náklady na expedici zboží jsou závislé na způsobu platby, na hmotnosti a na velikosti zboží. Podle platných sazebníků dopravních služeb spočítáme cenu dopravného, kterou Vám do 2 pracovních dnů oznámíme ve formě potvrzené objednávky. Informace pro kupující z jiných zemí: expediční náklady i dobu dodání pro zásilku odesílanou do jiné země Vám rádi sdělíme na základě Vašich konkrétních potřeb.


 

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle +420 777 844 644 nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"


 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech

  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


 

IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 

Veškeré údaje získané od kupujících užívá společnost Intervento s.r.o. výhradně pro svou interní potřebu a neposkytuje je třetím osobám.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů, nebo se zasíláním obchodních sdělení, může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že informaci o odvolání zašle e-mailovou zprávou na adresu info@intervento.cz .


 

X. Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti se dočtete na stránkách elektronického obchodu Fitbazárek - Reklamační řád


 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP (všeobecné obchodní podmínky) jsou platné ode dne jejich vyhlášení.
V závislosti na změně příslušných právních norem si provozovatel elektronického obchodu Virtuální cyklistika - Intervento s.r.o. vyhrazuje právo VOP měnit. Tato změna a její účinnost se vyhlásí na stránkách elektronického obchodu Virtuální cyklistika v sekci - Všeobecné obchodní podmínky minimálně 1 měsíc předem.
Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Jakékoliv dodávky za podmínek odchylně upravených od těchto VOP je možné realizovat pouze po projednání předem a s výslovným souhlasem prodejce zboží - firmou Intervento s.r.o.. Tyto VOP platí od 1. 4. 2013. Jakékoliv dříve vydané či sjednané dodací podmínky pozbývají tímto dnem platnost. 

 

 

 

 

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů.

1.                    Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

2.                    Prodávajícím je společnost Intervento s.r.o., se sídlem Dobrá mysl 659, 543 71, Hostinné,  IČ: 28785967 DIČ: CZ28785967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27325.

3.                    Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) ještě před objednáním zboží.

Objednáním zboží (eventuelně uzavřením kupní smlouvy) a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.  V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží,  cena, množství, eventuelně sériové číslo).

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 

4.                    Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

 

2. Rozpor s objednávkou zboží.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou zboží (dále jen "rozpor s objednávkou zboží"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce zboží, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s objednávkou zboží věděl nebo rozpor s objednávkou zboží sám způsobil. Rozpor s objednávkou zboží, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

3. Záruční podmínky

1.                    Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice nebo jiného obalu) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou zboží, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@intervento.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s objednávkou zboží.

2.                    V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

3.                    Délka záruční doby u nového (nepoužitého) zboží se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

4.                    V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím (viz. Občanský zákoník § 626 odst. 3). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

5.                    Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.         

 

6.                    Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

o                                     Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.

o                                     Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

o                                     Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

o                                     Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

o                                     Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

o                                     Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

o                                     Zboží bylo poškozeno živly.

 

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny nového zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

5. Vyřízení reklamace

1.                    Místem uplatnění reklamace je sídlo společnosti Intervento s.r.o. na adrese Dobrá mysl 659, Hostinné, 543 71.

2.                    Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v místě sídla prodávajícího, doporučujeme, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.

3.                    Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.

4.                    Po řádném vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.

5.                    Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

6.                    V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.                    O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

8.                    Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

9.                    Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 30 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

 

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. dubna 2013.  Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

sisli escort taksim escort maslak escort umraniye escort mecidiyekoy escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort deneme bonusu istanbul escort